Seksuaalikasvatustako päiväkotiin?

Kouluterveyskyselyn (2013) mukaan seksuaalista häirintää, joko sanallista tai fyysistä, ovat kokeneet parikymmentä prosenttia kahdeksannen ja yhdeksännen luokan tytöistä, pojista hieman alle kymmenen prosenttia. Lukioikäisistä tytöistä sitä on kokenut parikymmentä prosenttia ja pojista noin viisi, mutta ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista tytöistä seksuaalista häirintää joskus tai toistuvasti koki jopa kolmannes, pojista joka kymmenes.

Myös nettimaailma näyttäytyy karuna seksuaalisen häirinnän ympäristönä koskettaen suurta osaa suomalaisista lapsista ja nuorista. Lapsiuhritutkimuksen (2013) mukaan noin viidenneksellä yhdeksäsluokkalaisista tytöistä ja lähes kymmenellä prosentilla pojista on kokemuksia seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumisesta verkossa.

Nämä lukemat ovat käsittämättömän korkeita. On selvää, ettei yhdenkään lapsen tai nuoren tulisi altistua seksuaaliselle häirinnälle eikä muullekaan kiusaamiselle. Sen lisäksi, että niihin tulee puuttua nykyistä enemmän ja paremmin tulee myös miettiä muita keinoja sen kitkemiseksi.

Pienten lasten seksuaalikasvatus, eli kehotunne- ja turvataitokasvatus ovat osa lapsen terveen kasvun ja kehityksen tukea. Valtakunnalliset, lakisääteiset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pitävät sisällään kehotunnekasvatuksen ja haastavat ammattilaiset pureutumaan myös seksuaalikasvatuksen teemoihin varhaiskasvatuksessa.

Tällä hetkellä kehotunnekasvatus on ikävä kyllä vielä epätasaista ja satunnaista. Tietoa siis tarvitaan lisää. Kehotunnekasvatus ja tunnetaitojen opettelu olisivat yksi tärkeä askel myöhemmän seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi sen lisäksi, että niillä on paljon muitakin hyviä vaikutuksia lapsen kehitykselle.

Kun lapsen kehotunnekehitystä tuetaan, hän saa iänmukaisia tietoja, taitoja ja asenteita. Hän oppii toimimaan niin, että myönteinen kehonkuva, minäkuva ja hyvinvointi paranevat. Hän oppii arvostamaan omaa kehoaan ja sitä mikä on itselle hyväksi. Hän oppii myös turvataitoja eli ettei kenenkään tarvitse toimia omaa kokemustaan vastaan ulkoisista paineista johtuen tai miellyttääkseen muita.

Tavoitteena pienten lasten seksuaalikasvatuksessa on siis lapsen ohjaaminen kunnioittamaan ja suojelemaan sekä omaa että toisten kehoa. Nämä ovat tärkeitä taitoja myöhempää elämää varten, taitoja, jotka osaltaan luovat edellytyksiä sellaiselle maailmalle, jossa lapset ja nuoret voivat kasvaa tasapainoisiksi aikuisiksi ja jossa seksuaalista häirintää tai muuta kiusaamista ei ole.

Turkulainen 7.6.2017