Kirjoituksia

Tillgången till alkohol ökar – så också skadorna

Alkohol är ett gift som orsakar 60 olika sjukdomar. På grund av alkohol går varje år mer än 37 000 levnadsår förlorade i förtid i Finland, indirekta dödsfall medräknade och vi förlorar årligen humankapital på 1,3 miljarder euro (enligt FCG).…
Lue lisää

Alkoholin saatavuus lisääntyy- samoin käynee haittojen

Alkoholi on myrkky, joka aiheuttaa 60 eri sairautta. Alkoholin takia Suomessa menetetään joka vuosi yli 37.000 elinvuotta ennenaikaisesti, kun mukaan lasketaan myös epäsuorat kuolemat ja menetetään 1,3 miljardin euron verran inhimillistä pääomaa vuodessa (FCG mukaan). Alkoholin suurkuluttajia on Suomessa jo…
Lue lisää

Skoltryggheten förbättras endast genom att åtgärda grundorsakerna till otryggheten

Skolfred och skolsäkerhet berör oss alla. Man bör fästa uppmärksamhet vid de faktorer som ligger bakom skolskjutningarna. Det är häpnadsväckande att bakgrunden till skolskjutningarna förvånansvärt ofta är den kränkande behandling, ensamhet och utestängning som förövaren upplever. Enligt en undersökning (Leary,…
Lue lisää

Kouluturvallisuus paranee vain juurisyihin puuttumalla

Julkaistu Turun Sanomissa 21.04.2024 Koulurauha ja -turvallisuus huolestuttaa meitä kaikkia. Kouluampumisten taustalla oleviin tekijöihin tulee kiinnittää huomiota. On hätkähdyttävää, että kouluampumisten taustalta löytyy hämmästyttävän usein tekijän kokemaa kaltoinkohtelua, yksin jättämistä ja ulossulkemista. Tutkimuksen (Leary, Kowalski & Smith, 2003) mukaan 15:stä…
Lue lisää

Äldreomsorg är en grundläggande rättighet

Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social interaktion och utevistelser.I Justitieombudsmannens berättelser rapporteras om äldreomsorgens utmaningar under senare tid med uppkomna problem inom grundläggande rättigheter. Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social…
Lue lisää

Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii pohdintaa, aikaa ja useita erilaisia toimia

Julkaistu Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Kas!-blogissa 16.2.2024 Koulutuksella on ratkaiseva merkitys siinä, että jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja tavoitella unelmiaan. Onkin välttämätöntä huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä koko koulupolulla varhaiskasvatuksesta…
Lue lisää

Att vända inlärningsresultatens kurva uppåt kräver tid och flera åtgärder

Publicerad i Åbo underättelsen 18.1.2024 Särskilt oroväckande är försämringen av de grundläggande färdigheterna.De senaste Pisaresultaten visar att våra inlärningsresultat fortsätter att sjunka, vilket är mycket oroväckande. De neråtgående resultaten är en dyster trend som pågått under hela 2000-talet och som…
Lue lisää

Oppimistulosten kääntäminen nousuun vaatii aikaa ja useita erilaisia toimia

Julkaistu Turun Sanomissa 16.1.2024 Uusimmat PISA-tulokset, joiden mukaan oppimistuloksemme ovat edelleen laskeneet, ovat erittäin huolestuttavia. Oppimistulosten lasku on koko 2000-luvun jatkunut murheellinen trendi, johon on puututtava monipuolisin keinoin. Erityistä huolta herättää perustaitojen heikkeneminen. Heikkojen matematiikan osaajien määrä on noussut 2000-luvun…
Lue lisää

Kiihdytämmekö kasvua vai hidastammeko taantumaa?

Vuodesta 2023 näyttää tulevan kansallisesti taantumavuosi, eikä seuraavallekaan vuodelle ennakoida suurta kasvua. Inflaatiokehitys, korkojen nouseminen ja rakennusalan lama ovat heijastuneet jo läpi koko yhteiskunnan, eivätkä tulevat hyvinvointialueiden säästöt ainakaan taloudellista toimeliaisuutta tule lisäämään. Vaikka Suomi ei pinta-alaltaan ole kovin suuri…
Lue lisää

Bördan för de unga ökar

De ungas situation är oroande. Utmaningar med den psykiska hälsan bland unga blir allt vanligare, var tionde ung löper risk att marginaliseras och gängbrottsligheten bland unga är omtalad. I denna situation är ungdomsarbetets betydelse särskilt stor bland annat när det…
Lue lisää