Lapset ansaitsevat parempaa

Etusivu,Kirjoituksia

Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi. Se parantaa lasten tasa-arvoa, oppimistuloksia ja ehkäisee syrjäytymistä. OECD:n mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa seitsemän euroa. Ainoastaan laadukas varhaiskasvatus ja riittävä määrä moniammatillista osaavaa henkilökunta saa tuon hyödyn aikaan.

Onkin hyvä, että eduskunnan juuri hyväksymän uuden varhaiskasvatuslain myötä varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamistaso ja pedagoginen osaaminen lisääntyy. Pelkkä osaaminen ei silti yksinään riitä. Aikuisia pitäisi olla tarpeeksi. On ikävää, että tällä hallituskaudella varhaiskasvatuksen laatua on heikennetty suurentamalla ryhmäkokoa. Myös lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen on heikennetty.

Osa kunnista on ottanut nämä varhaiskasvatuksen heikennykset käyttöön ja osa ei. Näin ollen varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kunnittain. On megaluokan ongelma, että eriarvoisuus lasten välillä on näin kasvanut. On hyvin valitettavaa, ettei uusi varhaiskasvatuslaki korjaa näitä puutteita vaikka mm. me sosialidemokraatit sitä ja alla olevia muita parannuksia esitimme.

Varhaiskasvatuksen laatu on myös lasten tuen tarpeeseen vastaamista. Toinen puute uudessa laissa on, ettei siinä säädetä lasten tukemiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi psykologeista. Varhaiskasvatuksessa tulee saada samalla tavoin kolmiportaista tukea niin kuin perusopetuksessakin. Me kaikki tiedämme, että mitä varhemmin ja aikaisemmin ongelmiin puututaan, sitä helpommin ne voidaan korjata. Varhaiskasvatuksessa jo pienelle lapselle varhain annettu tuki on kaikkein vaikuttavinta ja helpottaa lapsen myöhempää koulutietä.

Koska juuri laadukkaalla varhaiskasvatuksella on parhaat vaikutukset lapsen hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle olisi tärkeää laatia varhaiskasvatukseen ja varhaispedagogiikkaan valtakunnalliset laatukriteerit. Näin voitaisiin parantaa varhaiskasvatuksen tasalaatuisuutta ja minimitason täyttymistä ihan jokaisessa yksikössä ja lapsiryhmässä koko päivän ajan. On valitettavaa, ettei laatukriteereitä saatu vielä mukaan uuteen varhaiskasvatuslakiin.

Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ihan jokaisella lapsella tulee olla hoitoajan pituudesta ja ajankohdasta riippumatta oikeus paitsi hoivaan, lepoon, ravintoon ja turvaan sekä kehittymiseen ja oppimiseen. Jokaiselle lapselle pitää taata oikeus monipuoliseen kulttuuriin, leikkiin, taidekasvatukseen, liikuntaan, moninaisiin elämyksiin, virikkeisiin sekä sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Oppimisympäristöjen tulee olla monipuolisia, terveellisiä ja turvallisia. Myös lasten ja aikuisten suhdeluvun tulee mahdollistaa laadukas varhaiskasvatus. Lapset ovat ansainneet paremman varhaiskasvatuslain.

Turun Sanomat 28.6.2018