Pisa-resultaten berättar om växande ojämlikheter

Etusivu,Kirjoituksia

Pisa-resultaten berättar om växande ojämlikheter

De Pisa-resultaten som publicerades på självständighetsdagen berättar om växande ojämlikheter. Den finländska jämställdheten i utbildningen börjar försvinna. Ännu för tio år sedan hade föräldrarnas bakgrund, dvs. deras lön eller utbildning, ingen betydelse för hur de finländska skolbarnen klarade sig i skolan. Jämfört med andra länder var detta ett positivt undantag, och det var vi stolta över.  Nu har denna förmån i Finland försvunnit och familjebakgrund har börjat synas i lärresultaten.

Pisa-resultaten lyfte för första gången fram de lokala skillnaderna. Skolbarnen i städerna klarade sig bättre än dom i landsbygden. I Nyland klarade elever sig bättre än i Västra Finland. Det börjar se ut som att på grund av de massiva nedskärningarna i utbildningen är det bara de starka kommunerna som har möjlighet att satsa tillräckligt på utbildningen. Kunskapsskillnaderna flickor och pojkar emellan syns inte lika tydligt någon annanstans i världen. Flickorna är ett halvt år före pojkarna när det gäller kunskap och kunnande.  Den finländska grundskolan grundades för att trygga jämlikhet och råda bot på skillnader, men det börjar se ut som att ojämlikhet syns också i grundskolan, vilket är ytterst oroväckande.

Finland klarar sig med kunskap. Den finländska kunskapsnivån bör man få höjd genom att reformera hela skolsystemet från småbarnsfostran till högre utbildning, så att det motsvarar framtidens behov. Grundskolans grundidén, det att bra och kvalitativ skola hör till alla barn, måste stärkas. Grundskolan måste förnyas inifrån med hjälp av nya pedagogiska metoder och digitalisering, så att man får lärresultaten förbättrade.  Inlärningsglädje och skolelevers motivation kan man få tillväxt på genom att förnya skoldagarna till heldagars skoldag, i vilken avgiftsfri klubbverksamhet ingår. På detta sätt kan man samtidigt trygga en hobby till varenda barn. Förhoppningsvis kan man på detta sätt också få pojkarnas motivation till att lära sig förbättrade.

Småbarnsfostran av bra kvalitet ger en god förutsättning för barnets inlärning senare i livet, och förebygger också utslagning. Jämfört med andra europeiska länder är det mindre barn som deltar i småbarnsfostran i Finland. Få att komma upp till den europeiska nivån bör man erbjuda avgiftsfri småbarnsfostran på deltid. Samtidigt förebygger man problem i skolgångens tidiga skeden.

Var och en behöver tillräcklig kunskap för att kunna klara sig i ett föränderligt arbetsliv och samhälle. Med anledning av detta bör läroplikten förlängas och samtidigt bör yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen förnyas. Var och en av oss behöver åtminstone  en examen på andra stadiet. Även högskolestudierna bör förnyas och till dem borde man slippa lättare. Det är absurt och onödigt att man gång efter gång får höra unga klaga över att de i många år försökt slippa till den högskola de vill. En jämlik utbildning är grunden till ett jämställt samhälle.

Åbo Underrättelser 17.1.2017