För pojkarnas skull

Kirjoituksia

Diskriminering av kvinnor och flickor förekommer fortfarande speciellt i arbetslivet och den måste vi komma bort från. Dessutom bör man ägna mer uppmärksamhet åt utslagning bland män och pojkar, vilket har hamnat i skymundan i diskussionen om jämställdhet.

Skillnaderna mellan flickor och pojkar har ytterligare ökat, detta bevisar Pisa-undersökningar som mäter inlärningsresultat. I Finland är klyftan i läskunnighet mellan könen den största bland OECD-länderna och motsvarar drygt ett års studier. Var åttonde pojke i årskurs 9 har så svaga läskunskaper att han inte klarar sig i fortsatta studier eller i arbetslivet. Flickor har passerat pojkar också i naturvetenskaper och matematik. Det mest oroväckande är emellertid att kunskapsskillnaderna mellan flickor och pojkar är största bland elever med de svagaste inlärningsresultaten.

Det är förmodligen just på grund av kunskapsluckan som män har en lägre utbildningsnivå än kvinnor. Nästan hälften av alla 30-åriga kvinnor har högskoleexamen, medan endast en dryg tredjedel av män i samma ålder har uppnått en. 19 % av män och 11 % av kvinnor har bara grundskoleutbildning. I dag är det mycket svårt att skaffa sig ett arbete med enbart grundskoleexamen, då endast färre än hälften (41,6 %) av dem som har skaffat sig endast en grundläggande skolutbildning hittar jobb. Största delen av våra drygt 60 000 marginaliserade unga är män. Största delen av dem som lämnar skolan utan examen och av dem som har endast grundläggande utbildning är pojkar. Det har också visat sig att pojkar känner mindre gemenskap med andra och upplever mer mobbning än flickor.

Utbildningsskillnaderna mellan könen speglas i samhället i stort, till exempel i välfärd, hälsa och social utslagning som många män i arbetsför ålder upplever. Skillnaderna mellan män och kvinnor syns som mörkast i hälsa och förväntad livslängd. Enligt statistiken är skillnaden mellan en rik och fattig man nio år i förväntad livslängd, men skillnaden mellan en rik kvinna och en fattig man är avsevärt större, 13 år. Detta förklaras delvis med männens större alkoholkonsumtion, olycksfallsbenägenhet och till och med deras större risk för självmord.

Hur skulle man förbättra situationen för pojkar och män? I skolan ska både flickor och pojkar ges så mycket stöd att de lär sig. Lärare bör inte godkänna prov, om elev inte har tillräckliga kunskaper. Det är absolut nödvändigt att se till att också alla pojkar har grundläggande färdigheter efter grundskolan. Nästa år genomför statsminister Sanna Marins regering förlängningen av läroplikten, vilket bidrar till att förebygga marginalisering, eftersom det är lättare att få arbete när man har avlagt examen på andra stadiet. Snabb tillgång till vård inom primärvården kommer också att medföra förbättringar i hälsan.

Både flickor och pojkar har förtjänat en ljus framtid.

Eeva-Johanna Eloranta

Riksdagsledamot SDP

Mamma till tre pojkar och en flicka