Tärkeä omaishoito

Kirjoituksia

Omaishoito koskettaa reilusti yli miljoonaa suomalaista. Meistä lähes jokainen joutuu jossain vaiheessa elämämme aikana kohtaamaan omaishoidon: joko olemalla itse omaishoitajana tai hoidettavana, tai läheisemme toimii omaishoitajana ja näin kohtaamme sen arjessamme. Omaishoitotilanne voi tulla eteen eri elämänvaiheissa läheisen sairauden tai vammautumisen myötä. Omaishoitajuus ei koske vain ikääntyneitä, vaikka niin herkästi mielletään. Tämä johtunee siitä, että omaishoidon tukea saavista enemmistö on eläkeikäisiä ja myös enemmistö hoidettavista ovat yli 65-vuotiaita. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Suomessa on myös työikäisiä omaishoitajia ja joissain tapauksissa jopa alaikäiset voivat joutua omaishoidon kaltaiseen tilanteeseen.

Omaishoito koskettaa lähes kaikkia

Omaiset ja läheiset vastaavat Suomessa 80 % hoivasta Suomessa. Jopa 350 000 henkilöä on pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään, mutta heistä vain murto-osa, eli noin 50 000 on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Valtaosa omaishoidosta tehdään ilman virallisia tukitoimia, mikä kuormittaa omaishoitajaa entisestään. Taloudellisen tuen ohella muut tukitoimet, kuten lain määrittämät vapaat ovat tärkeitä omaishoitajan jaksamisen kannalta. Valitettavan usein omaishoitajat eivät kuitenkaan uskalla tai halua pitää heille kuulumia vapaita, kun omainen on vapaiden jälkeen aiempaa huonommassa kunnossa. Olisi tärkeää löytää keinoja tukea omaishoitajien jaksamista tavalla, joka ei heikennä heidän tilannettaan entisestään.

Omaishoitajat hoivarakenteeseen

Viime aikoina on puhuttu paljon sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jaksamisesta, alanvaihtosuunnitelmista sekä tulevasta eläköitymisaallosta. Ratkaisuja on löydettävä pian. Omaishoitajien huomioiminen on keskeistä, sillä ilman omaishoitajia tilanne olisi nykyistäkin huolestuttavampi. Meidän tulee arvostaa omaishoitajien työtä nykyistä enemmän. Ensitöiksi on saatava aikaan valtakunnalliset omaishoidon kriteerit, jotta omaishoitajia kohdellaan yhdenvertaisesti koko maassa. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että kriteerit asetetaan matalimmalle tasolle. Omaishoito pitää saada selkeäksi osaksi suomalaista hoivarakennetta.

Omaishoito on arvokas yhteiskunnallinen panostus ja yksi suurimmista rakkaudenosoituksista, joita voimme toisillemme antaa. Samalla omaishoito kostautuu usein köyhyytenä. Omaishoidon tuet ovat pienet ja joustoa tai ymmärrystä ei useinkaan työelämältä tai viranomaisilta saa. Työssä käyvä henkilö voi omaishoitotilanteessa joutua jäämään pois työstä ja hoitamaan läheistään, mikä aiheuttaa tulottomuutta. Perhevapaauudistuksessa huomioitiin omaishoitajien tarve vapaapäiviin, mutta nämä ovat yhä palkattomia.

Työikäiset omaishoitajat

Tällä hetkellä joka kolmas työssäkäyvä, eli yli 700 000 henkilöä pitää huolta läheisestään ansiotyön ohella. Heidän asemansa on heikko ja usein yhteiskuntamme ei tunnista heidän tarpeitaan. Tarvitaan selkeät strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan tukea paremmin työssäkäyviä omaishoitajia. Omaishoidon ja työn yhteensovittaminen pitää olla mahdollista, eikä se saa johtaa työikäisen omaishoitajan taloudelliseen ahdinkoon.

On myös tärkeää huomioida työttömät omaishoitajat. Tällä hetkellä työttömyysturvajärjestelmä on hyvin mustavalkoisen: turvan saannin ehtona työnhakijan pitää olla kokoaikaisesti työmarkkinoiden käytössä. Omaishoitajille kokoaikatyön hakeminen voi joskus olla hankalaa, koska osa-aikatyö ja omaishoito ovat paremmin soviteltavissa yhteen. Suuri osa työttömistä omaishoitajista toivoo, että voisi tehdä töitä omaishoitajuuden rinnalla ja oma kotikunta tukisi omaishoitajuutta järjestämällä hoidettavalle riittävät tukipalvelut. Vaikka omaishoitoa tehdään rakkaudesta on tärkeää muistaa, että kyse on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävästä asiasta.

Omaishoitajat ovat arvokas voimavara

Tutkimusten mukaan omaishoitajat säästävät yhteiskunnan rahoja useita miljardeja vuodessa. Ilman heitä hoidettavat omaiset olisivat palvelutaloissa tai laitoksissa. Se ei ole yhteiskunnalle tai perheille tarkoituksenmukaista. Siksi olisi erittäin tärkeää löytää riittävät tukitoimet kaiken ikäisten omaishoitajien tukemiseksi arvokkaassa työssään.

Eeva-Johanna Eloranta

kansanedustaja (sd.)