KRISER KAN ÖVERVINNAS

På svenska

Denna valperiod har varit mycket exceptionell. Vi har hamnat in i tre kriser. Efter att utmaningarna med coronapandemin lättade utbröt ett krig i Europa när Ryssland attackerade Ukraina. De gamla sanningarna om vår säkerhetspolitik ändrades. Vi här i Finland hade en snabb, men omfattande diskussion om ändringen i det utrikes- och säkerhetspolitiska läget i Finland.  Sedan beslöt vi enhälligt att ansöka om medlemskap i Nato. Som ett resultat av Rysslands anfallskrig har vi hamnat in i en energikris och en tid med stigande priser. Regeringen svarar på dessa problem med ett omfattande stödpaket. Trots kriserna har Marins regering gjort flera stora reformer.

De äldres ställning har förbättrats på många sätt. En tjänst som äldreombudsman har inrättats och hennes arbete att förbättra de äldres rättigheter i vårt samhälle har redan påbörjats. De minsta pensionerna höjdes i början av regeringsperioden. Kundavgiftslagen trädde i kraft ifjol, vilket betyder att fler hälsotjänster, till exempel besök hos sjukskötare blev avgiftsfria. Dessa beslut underlättar särskilt låginkomsttagares situation.

En av de största reformerna, och även en av mina egna långsiktiga mål, var att stifta en lag om en 0,7 personaldimensionering inom äldreomsorgen, vilket skedde sommaren 2020. För att underlätta personalbristen inom äldreomsorgen har man generellt inom hela social- och hälsovårdssektorn utökat antalet utbildningsplatser. Satsningar har även gjorts i hemvården och för att förbättra närståendevården.

Andra etappen av äldreomsorgslagen träder i kraft i början av nästa år. Ett av fokusområdena är att hitta nya boendelösningar för äldre, som befinner sig mellan effektiverat serviceboende och hemvård. Boendeformer som stärker känsla av gemenskap stöder också äldre som inte längre känner sig trygga i sina egna hem, men samtidigt inte är i behov av dygnet-runt vård. Också en reform av stödet för närståendevård är under arbete, och arbetet ska bli klart i nästa år.

Energikrisen har orsakat en svår situation för många medborgare. Regeringen hjälper dem med ett omfattande stödpaket, som innefattar t.ex. tillfälligt elavdrag eller stöd för de höga elräkningarna, tillfälligt nedsatt moms på el, höjning av reseavdraget, sänkning av dagvårdsavgifterna samt en tidigareläggning till augusti av indexförhöjning som kommer att bl.a synas i pensionen. Nu är det viktigt att skapa trygghet för människor inför kommande vinter.

I denna situation bör inga nedskärningar göras. Vi måste skapa trygghet istället för mer osäkerhet. Åtgärder som stödjer tillväxt och sysselsättning är i nyckelposition, och anpassningsåtgärder för att minska den offentliga skulden bör övervägas först sen när situationen lättar från nuläget. Trots kriserna har hållbarhetsunderskottet, det vill säga obalansen mellan statens inkomster och utgifter, minskat från 4 procent till 3 procent under denna regeringsperiod. Sysselsättningsgraden ligger på en rekordhög nivå, på 74 procent. Hög sysselsättning är det bästa sättet att balansera även statens ekonomi. En procentenhet mer i sysselsättningsgraden ger nästan en miljard euro till statskassan.

Eeva-Johanna Eloranta (SDP), riksdagsledamot

Kolumnen är publicerad 17.11.2022 I ÅU.