Teemojani

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

Turvallinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta on minun isänmaani.

Siellä huolehditaan lapsista ja perheistä, elämän eväistä nuorille ja siitä, että jokaisella on hyvä elämä, myös ikääntyneenä.

Ilmastokestävä tulevaisuus on luotava jo tänään.

PIDETÄÄN HUOLTA

NYT RATKAISTAAN,

Saako jokainen varmasti tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut.

Hyvin toimiva julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin. Jokaisen tulee saada tarvitsemansa palvelut. Kiireettömään hoitoon pitää päästä nykyistä nopeammin. SDP tavoittelee terveyspalvelujen hoitotakuuta, jossa jokaiselle luvataan hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa viikon kuluessa. Tämä tarkoittaa 1000 lääkäri- ja hoitajaparin lisäämistä perusterveydenhuoltoon.

Terveydenhuollon maksut eivät saa vaikeuttaa palveluihin hakeutumista ajoissa. Tämä johtaa inhimilliseen kärsimykseen ja kustannusten kasvuun erikoissairaanhoidossa. SDP:n tavoitteena on terveyskeskuslääkärin ja -hoitajan vastaanoton muuttaminen maksuttomaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee tukea erityisesti paljon palveluita tarvitsevan ja heikompiosaisen tarpeita. Se edellyttää hyviä ja saumattomia hoito- ja palveluketjuja, palveluohjausta, jouhevaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä sekä vahvaa perustason toimintaa siten, etteivät apua ja tukea tarvitsevat jää eri toimijoiden välimaastoon ilman tarvitsemaansa apua.

Myös sosiaaliturva kaipaa uudistamista yksinkertaisemmaksi ja kannustavaksi niin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa.

HYVÄ ELÄMÄ IKÄÄNTYVÄLLE

NYT RATKAISTAAN,

Onko myös ikääntyneellä hyvä ja turvallinen elämä sekä toimeentulo.

Yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, kuinka pidämme huolta tätä maata rakentaneista. Jokaisella ikäihmisellä on oltava oikeus inhimillisen elämän mahdollistavaan toimeentuloon ja huolenpitoon. Kasvava palveluiden tarve ei saa aiheuttaa taloudellista ahdinkoa.

Pienituloisten eläkeläisten tilanteen parantamiseksi SDP:llä on valmis toimenpideohjelma, jossa on mukana mm. tavoite 100 €:n parannuksesta alle 1400 €:n eläkkeisiin, asiakasmaksujen kohtuullistaminen, maksukattojen yhdistäminen ja terveyskeskuskäynnin maksuttomuus. Se pitää toteuttaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä osallisuus ovat hyvän ikääntymisen perusta. Jokaiselle on taattava tarpeiden mukaiset ja oikea-aikaiset hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalvelut silloin kun niitä tarvitsee. Jokaisella sitä tarvitsevalla on oltava oikeus tarpeiden mukaiseen ja turvalliseen loppuelämään yhteisökodissa, jossa on riittävä ja osaava henkilöstö.

Omaishoidon kehittämistä on jatkettava niin, että omainen saa tarpeeksi tukea ja riittävän taloudellisen korvauksen.

NYT ON LASTEN JA PERHEIDEN VUORO

NYT RATKAISTAAN,

Asetetaanko lapsen oikeudet ja perheiden hyvinvointi vihdoin politiikan keskiöön.

Laadukas varhaiskasvatus lisää lasten tasa-arvoa ja vähentää syrjäytymistä. Siksi jokaisen lapsen täysi oikeus varhaiskasvatukseen ja pienemmät ryhmäkoot pitää palauttaa sekä samalla edetä kohti maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta yli 3-vuotiaille. Koska varhain annettu tuki on vaikuttavinta, pitää kolmiportaista tukea olla saatavilla jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Jokaista lasta, nuorta ja perhettä tuetaan muodostamalla kaikista lasten ja perheiden palveluista yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa jatkuva matalan kynnyksen kokonaisuus raskauden alusta siihen asti, kunnes lapsi ja nuori on varttunut ottamaan vastuuta tulevaisuudestaan. Lasten ja nuorten eriarvoistumiskehitys käännetään laskuun, kun tavoitetaan jokainen lapsi ja nuori tukien heidän kasvuaan ja kehitystään moniammatillisesti. Joustavalla koulupäivällä turvataan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus.

Laitetaan perhepolitiikka, palvelut ja työelämä joustamaan perheiden tarpeiden mukaan. Tehdään perhevapaauudistus, joka joustaa perheiden tarpeiden mukaan ja joustavoitetaan palveluita ja työelämää, jotta työn ja perhe-elämän yhdistäminen helpottuu.

ELÄMÄN EVÄÄT OSAAMISPOLULTA

NYT RATKAISTAAN,

Taataanko jokaiselle nuorelle tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä.

Tulevaisuuden hyvinvointi rakentuu sille, että kaikkien suomalaisten osaamistaso nousee. Se vaatii investointeja koulutukseen.

Meidän on tehtävä uudistus, joka varmistaa, että jokaisella nuorella on vähintään joko ammatillinen- tai lukiotutkinto taskussaan, sillä työelämän suuren muutoksen takia pelkän peruskoulun varassa on hyvin vaikea enää työllistyä. Tämän ajan peruskoulutus vaatii toisen asteen koulutuksen ja siksi se pitää muuttaa maksuttomaksi oppivelvollisuutta laajentamalla. Uudistus maksaa nopeasti itsensä takaisin. Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta.

Lisäksi tarvitsemme uusia malleja jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen, jotta kaikki pysyvät mukana muuttuvassa maailmassa. Tarvitsemme koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautuksen. Rakennetaan Osaamispolku 2030 eli pitkäjänteistä koulutuspolitiikkaa, jolla tehdään eheä koulutuspolku tasa-arvoisesta varhaiskasvatuksesta laadukkaaseen peruskouluun aina maksuttomalle toiselle asteelle ja korkea-asteelle saakka.

Tästä pidän kiinni. Koulutus kuntoon. Toimiva terveydenhoito jokaiselle. Tukea ja turvaa vanhuksille. Pidetään kaikki mukana!