Teemojani

TURVALLINEN JA HYVINVOIVA ARKIELÄMÄ

Turvallinen Suomi, jossa pidetään kriisienkin keskellä huolta jokaisen ihmisen hyvinvoinnista ja pärjäämisestä on minulle sydämen asia. On huolehdittava lapsista ja perheistä, työpaikoista, koulutuksesta ja osaamisesta. Nuorille on annettava eväät, joilla tulevaisuudessa pärjää. Jokainen suomalainen on ansainnut hyvän elämän, jossa on turvallista ja arvokasta ikääntyä.

Arjen turvallisuus ja hyvinvointi rakentuvat kestävälle taloudelle ja korkealle työllisyydelle ekologista kestävyyttä unohtamatta. Marinin hallituskaudella ennätyskorkeaksi noussutta työllisyysastetta tulee edelleen nostaa ja kestävyysvajetta edelleen kaventaa.

KOULUSTA KASVUN JA ELÄMÄN EVÄÄT

Tulevaisuuden hyvinvointimme rakentuu suomalaisten osaamistason nousulle. Osaaminen ja innovaatiot ovat Suomen kasvun avaimet. Esimerkiksi vetyyn liittyvät tutkimuspanostukset ja innovaatiot edistävät uusiutuvan energian hyödyntämistä ja varastointia sekä samalla vähähiilistä yhteiskuntaa. On jatkettava pitkäjänteistä koulutuspolitiikkaa, jolla vahvistetaan koko koulutuspolkua varhaiskasvatuksesta peruskouluun aina toiselle asteelle ja korkea-asteelle saakka.

Jokaisen nuoren tulee saada koulutus, jolla työllistyy. Jo toteutetun oppivelvollisuuden laajentamisen tueksi pitää vahvistaa peruskoulua, etenkin perustaitojen osaamista ja oppimisen tukea. Jokaisen tulee saavuttaa riittävät perustaidot ja lukutaidon heikentynyt suunta pitää muuttaa. Oppimisen vaikeudet tulee huomata varhain ja niihin pitää saada riittävästi tukea. Koulutus ratkaisee.

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOIVA ELÄMÄ

Meillä ei ole varaa menettää yhdenkään nuoren tulevaisuutta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksistä on pidettävä erityistä huolta mm. toimivan oppilashuollon, harrastustakuun, kiusaamisen nollatoleranssin ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyn avulla. Vain hyvinvoiva lapsi ja nuori voi kunnolla oppia. Jokaiselle tulee taata tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässään tavoitella unelmiaan. 

TERVEEN ELÄMÄN TURVA

Hyvin toimiva julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ja saavutettavat lähipalvelut ovat tärkeä osa arjen turvallisuutta. Jokaisella tulee olla mahdollisuus hyvään hoitoon asuin- ja hoitopaikasta huolimatta ja saada tarvitsemansa palvelut. Kiireettömään hoitoon pitää päästä nykyistä nopeammin eivätkä maksut saa vaikeuttaa palveluihin hakeutumista ajoissa. Hyvinvointialueet ovat tämän uudistustyön juuri aloittaneet ja sitä tulee edelleen vahvistaa. Nyt on panostettava hoitojonojen ja hoitovelan purkuun.

HYVÄ ELÄMÄ IKÄÄNTYVÄLLE

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on hyvän ikääntymisen perusta. Jokaiselle ikäihmiselle on taattava sellainen elintaso, joka mahdollistaa inhimillisen arjen ja huolenpidon. Kasvava palveluiden tarve ja niiden saanti ei saa olla riippuvainen ikäihmisen eläketuloista. Jokaiselle on taattava tarpeiden mukaiset ja oikea-aikaiset hoito-, hoiva-, asumis- ja kuntoutuspalvelut silloin kun niitä tarvitsee. Omaishoidon kehittämistä on jatkettava niin, että omainen saa tarpeeksi tukea ja riittävän taloudellisen korvauksen.