SDP:n Eloranta: Arkiliikunnan edellytyksistä huolehdittava

Tiedotteet

Marinin hallitusohjelman yhtenä poikkihallinnollisena tavoitteena on liikunnallisen aktiivisuuden nostaminen kaikissa ikäryhmissä. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen, että Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) toimintasuunnitelma 2021 – 2023 liikkumisen edistämiseksi on nyt julkaistu.

Siinä korostetaan, että liikkumisen lisääminen edellyttää kaikkien hallinnonalojen toimia ja vahvasti koordinoitua työtä. Korona-aika on tuonut erityisen haasteen liikkumiseen. Lasten, nuorten ja työikäisten liikkuminen onkin vähentynyt. Erot liikkujien välillä ovat myös kasvaneet. Eloranta korostaa liikuntapoliittisten toimenpiteiden erityistä tärkeyttä koronapandemian jälkeisessä ajassa.

– Lapsista ja nuorista sekä aikuisista vain noin kolmannes ja ikäihmisistä muutama prosentti liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Väestön liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa merkittäviä haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle. Riittämätön fyysinen aktiivisuus lisää monia kansansairauksia ja kansantalouden kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä, lisää ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja on yhteydessä väestöryhmien välisiin hyvinvointi- ja terveyseroihin, Eloranta korostaa.

Koronapandemia ja sen rajoitustoimet näkyivät liikunnan osalta konkreettisimmin liikkumisen tilaisuuksien vähentymisenä, kuten liikuntapaikkojen sulkemisena tai erilaisen liikuntatoiminnan peruuntumisena. Korona myös korosti eroja ihmisten kyvyissä ja motivaatioissa liikkua. Korona näyttää vaikuttaneen negatiivisesti erityisesti niihin ihmisiin, jotka liikkuivat vain vähän jo ennen korona-aikaa. Näillä ihmisillä liikunnan merkityksellisyys on voinut vähentyä entisestään, jolloin myös liikkuminen on vähentynyt.

– Liikunnalla on tärkeä merkitys koronapandemian terveys- ja hyvinvointihaittojen vähentämisessä. Siksi on erityisen tärkeätä, että liikunnan edellytyksistä huolehditaan monipuolisella ja vaikuttavalla tavalla, Eloranta sanoo.

Toimintasuunnitelmasta ilmenee muun muassa, että Suomeen valmistellaan kansallinen luonnon virkistyskäyttöstrategia. Luontoliikunnan olosuhteissa huomioidaan myös esteettömyys. Myös kutsuntoja ja varusmiespalveluaikaa hyödynnetään liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan edistämisessä. Liikkumisen edistäminen otetaan myös osaksi työllisyyspalveluiden toimintaa.

– Liikunnalla on tutkitusti lukuisia hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan edullisia vaikutuksia myös useiden sairauksien ehkäisyssä. Liikunnan harrastaminen auttaa nukkumaan paremmin ja parantaa koettua elämänlaatua sekä kognition eri osa-alueita, kuten muistia ja ongelmanratkaisukykyä. Liikunta auttaa myös hallitsemaan stressiä ja vähentää ahdistuneisuutta, Eloranta muistuttaa.

Toimintasuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/18457c06-8c2f-47b2-98d8-08bc5eea256f/d33e1561-cd3c-49ce-8768-0206690b92a2/SUUNNITELMA_20210602062256.pdf